Projektovanie záhrad

Proces navrhovania prebieha v štyroch fázach.

  1. Prieskum a príprava - stretnem sa s klientom na pozemku kde získam ďalšie informácie potrebné na projekt, ktoré sú podkladom pre prvé výstupy. Požiadam Vás o situáciu, geometrický plán, alebo iný výkres k projektu pre aktualizováciu z skutočného stavu pozemku a okolia. Následne si zadokumentujem súčasné podmienky, zameraním. Vytvorím fotodokumentáciu prostredia. Vykonám inventarizáciu drevín a analýzu pôdnych podmienok. Na základe týchto informácií vypracujem základnú myšlienku plánu v mierke. Výkres projektu bude v pôdorysnej perspektive a bude základom pre všetky ďalšie výstupy. Okrem toho zakomponujem do návrhu vaše potreby a preferencie z analýz miesta záhrady.
  2. Koncepčný plán - v druhej fáze budem vytvárať ilustračné 3D koncepčné riešenia. Tu začnú počiatočné štúdie projektu a analýzi alternatívných riešení. Budem rozvíjať predbežný návrh, ktorý zahŕňa navrhovaný priestor, trávnik a otvorený priestor, záhony. Výsadbu v záhonoch, záhradné prvky, hlavné štrukturálne rostliny, skladbu drevín a kríkov. Po predložení predběžného plánu, budete mať 10 dní na prehodnotenie návrhu kde sa v následnom kroku zakomponujú Vaše pripomienky a postúpi sa do ďalšej fázy.
  3. Finálny plán, predbežný rozpočet - v danej fáze sa všetky výsledky, pripomienky začleňujú do finálneho návrhu s možnosťou predbežného rozpočtu na projekt. Po vašej spätnej väzbe k finálnemu plánu, budú zakompované Vaše pripomienky. Následne vypracujem dokumentáciu. Konecepčný zoznam rastlín, kľúč, rastlinné fotky, atď. Vypracujem predbežný rozpočet, s odvolaním sa do štvrtej fázy tvorby cien, či ponukami nezávislými dodávateľmi.
  4. Ponuky a výber nezávislého dodávateľa, finálny rozpočet - na záver, môžeme špecifikovať najlepšieho dodávatela pre realizáciu projektu. Táto práca zahŕňa prípravu miesta, zemné práce, závlahu trávnika, výber mulčovacieho materiálu. Po prerokovanií s vybranými dodávateľmi kde im vysvetlím daný projekt, aby mohli vypracovať finálnu ponuku. Nakoniec, bude zostavený konečný rozpočet stávajucého projektu.

Vypracovanie 3D vizualizácie k projektu: 

Cena 3D projektu záhrady v rovine bežnej veľkosti do 500 m2  je 520 Eur.

Pri väčších záhradách sa k základnej cene projektu 520Eur pripočítava 7% z tejto sumy, za každých ďalších 100m2. Pri záhradách na svahu sa cena navyšuje o 17% sumy zo základnej ceny.

Ak je požiadavka na vypracovanie viacerých variánt návrhu, za každú ďalšiu variantu platí zákazník ďalších 70% z ceny jednovariantného riešenia. Ak sa varianty návrhu majú líšiť len v menších detailoch, cena za ne sa stanoví individuálne dohodou. Cena za projekt menších celkov, alebo dielčích prvkov záhrady (predzáhradka, okrasné jazierko, biobazén, strešná záhrada, zeleň na terase atď.) sa tiež stanovuje individuálne podľa rozsahu a náročnosti projektu.

Po schválení predbežnej sumy sa stáva objednávka záväznou. Do 3-5 pracovných dní Vám zašlem písomnú objednávku. V prípade, že sa vaša záhrada  nachádza v Nitriaskom, alebo Trenčianskom kraji po potvrdení prijatia objednávky z vašej strany mailom, alebo telefonicky, bude dohodnuté osobné stretnutie u Vás na pozemku, kde sa uskutoční obhliadka, prvá konzultácia, odfotí sa súčasný stav a klient poskytne grafické podklady. Situačný, geometrický plán záhrady a zaplatí zálohu za projekt záhrady vo výške 60% z dohodnutej ceny projektu.

Keď budú k dispozícii všetky uvedené podklady, bude vám do 1 týždňa oznámená konečná cena projektu záhrady. Po jej odsúhlasení z Vašej strany Vám bude zaslaná zálohová faktúra vo výške 60% z dohodnutej ceny projektu. Po jej uhradení bude vypracovaný kompletný 3D projekt záhrady do 2-4 týždňov.

Osobné stretnutie a obhliadka pozemku má mnoho vzájomných výhod pre klienta, aj pre záhradného architekta pri tvorbe návrhu záhrady.

Vypracovanie 3D projektu záhrady trvá 2-4 týždne podľa náročnosti projektu. V prípade náročných projektov veľkých záhrad je doba dodania projektu dohodnutá individuálne. Na požiadavku klienta môže byť spracovaných aj viac variant návrhu záhrady. V takom prípade sa doba dodania projektu predlžuje o 1-2 týždne, za každú ďalšiu variantu. 

Počas tvorby návrhu aj pred jeho definitívnym ukončením, má zákazník možnosť rozpracovaný projekt 1-krát pripomienkovať a pripomienky nechať zapracovať v základnej cene projektu.
Záhrada je dlhodobá investícia, preto sa určite oplatí vopred vidieť do čoho svoje investície  vložíte.

Hotový projekt záhrady sa odovzdá osobne pri doplatení zostatku ceny za projekt. 

3D projekt záhrady obsahuje:

  •  dvojrozmerný pôdorysný plán záhrady v mierke s udaním svetových strán, kde sú vyznačené jednotlivé funkčné plochy, drobná záhradná architektúra, 
  • detailný osadzovací plán s rasterom vo formáte PDF, JPG. 

Ďalej obsahuje podrobnú legendu – rozpis k výsadbe rastlín so špeciálnym symbolom pre každý druh rostliny rozpis výmery k jednotlivým funkčným plôchám v m2
Napríklad plochy dlažieb, chodníkov, trávnika, výsadieb, vodnej plochy. V prípade potreby zo strany klienta budú dodané aj vytlačené výkresy – pôdorysné a priestorové náhľady s obsahom, ktorý bude klient požadovať.